Medezeggenschapsraad (MR)

De Springplank hecht belang aan de (actieve) betrokkenheid van ouders. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Dit kan bijvoorbeeld door plaats te nemen in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging of klankbordgroep en door te helpen tijdens vieringen of uiteenlopende schoolactiviteiten. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat er op school gebeurt. Dit loopt uiteen van advies over de begroting tot de protocollen van de groepsindeling. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR. U kunt de leden van de MR bereiken door een email te sturen naar mrspringplank@markantonderwijs.nl. Het reglement kunt u onder het kopje schooldocumenten vinden. 
 
De MR bestaat uit: 

Oudergeleding:
Pascal Durr
Yvonne van der Put
Marloes Geurts

Personeelsgeleding:
Ivet Elshout
Nadja Kroon
Monique van Nelfen