Ouderparticipatie

De Springplank hecht belang aan de (actieve) betrokkenheid van ouders. Je kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Door plaats te nemen in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging of klankbordgroep en door te helpen tijdens vieringen of uiteenlopende schoolactiviteiten. En alleen vaders mogen zich opgeven als begeleider voor de jaarlijkse verrassingsdag. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat er op school gebeurt. Dit loopt uiteen van advies over de begroting tot de protocollen van de groepsindeling. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR.  
 
De MR bestaat uit: 

Oudergeleding:
Robin Louwerse
Maaike Meinhardt
Sandra Oonincx

Personeelsgeleding:
Debby van Steen
Manda Sins
Caroline Rondeel
 

Oudervereniging (OV)
Bij de Springplank zijn de ouders verenigd in een enthousiaste oudervereniging met een actief bestuur. De oudervereniging organiseert feestelijke activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de winterviering, carnaval, de verrassingsdag (schoolreisje) en het zomerfeest.