Ouderparticipatie

De Springplank hecht belang aan de (actieve) betrokkenheid van ouders. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Dit kan bijvoorbeeld door plaats te nemen in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging of klankbordgroep en door te helpen tijdens vieringen of uiteenlopende schoolactiviteiten. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat er op school gebeurt. Dit loopt uiteen van advies over de begroting tot de protocollen van de groepsindeling. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR. U kunt de leden van de MR bereiken door een email te sturen naar mrspringplank@markantonderwijs.nl. Het reglement kunt u onder het kopje schooldocumenten vinden. 
 
De MR bestaat uit: 

Oudergeleding:
Yvonne van der Put
Marloes Geurts

Personeelsgeleding:
Ivet Elshout
Arjan Meertens (voorzitter)
Monique van Nelfen
Margo v.d. Meiracker
 

Oudervereniging (OV)
Bij de Springplank zijn de ouders verenigd in een enthousiaste oudervereniging met een actief bestuur. De oudervereniging organiseert feestelijke activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de winterviering, carnaval, de verrassingsdag (schoolreisje) en het zomerfeest.